Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě na doméně www.zereme.com. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.


Základní údaje:

Sídlo a název společnosti: PhDr. Zuzana Bláhová IČ: 03810135 DIČ: CZ796205811, Hostovlice 113, 28562

bank. spojení Fio banka a. s. 2901746271 / 2010

Adresa skladu a adresa pro uplatnění reklamací: Slinivkář.cz, Hostovlice 113, 28562,                 

Provozovatel obchodu: PhDr. Zuzana Bláhová
Zodpovědná osoba za provoz obchodu: PhDr. Zuzana Bláhová

 


Všeobecná ustanovení

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).

Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která učiní objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu.

Uskutečněním objednávky stvrzuje kupující, že se podrobně seznámil s obchodními podmínkami internetového obchodu. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.


Předmět smlouvy

Uzavřením kupní smlouvy v souladu s těmito obchodními podmínkami vzniká prodávajícímu závazek odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu závazek toto zboží převzít a zaplatit za něj kupní cenu.

Předmětem objednávky kupujícího může být pouze zboží uvedené na webových stránkách internetového obchodu na www.zereme.com.

Prodávající průběžně aktualizuje webové stránky internetového obchodu tak, aby zde uvedené zboží odpovídalo jeho faktické nabídce. Přesto, bude-li předmětem objednávky kupujícího zboží, které již v době objednávky není součástí sortimentu prodávajícího, je prodávající povinen tuto skutečnost kupujícímu oznámit, s nabídkou řešení situace (zánik smlouvy nebo její úprava).

Charakteristika zboží uvedeného na webových stránkách internetového obchodu, jeho popis, rozměry, váha, a ostatní zde uvedené údaje a informace vycházejí z údajů výrobců a dodavatelů zboží. Všechny informace jsou uváděny dle aktuálních dostupných údajů od výrobců a dodavatelů. Přesto však nelze jejich nepřesnost zcela vyloučit a pro takový případ si prodávající vyhrazuje právo změny. Nepřesnost uvedených informací má prodávající povinnost odstranit jakmile se o nich dozví.


Dodací lhůty a expedice:

Objednávky pořízené prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za závazné.
Kupní smlouva se považuje za uzavřenou až okamžikem potvrzení objednávky prodávajícím.

Veškeré objednávky budou vyřízeny od zaplacení maximálně do 10 pracovních dní, zpravidla jsou vyřízeny ihned.

Zboží vedené "skladem" je expedováno v den obdržení platby na bankovní účet, nebo den následující. Dodání se může v výjimečných případech protáhnout na více dní. V taovém případě ihned vyrozumíme zákazníka. Záleží tak ve kterém skladě je zboží umístěno, na jeho době použitelnosti. Objednávky můžeme odesílat i na vícekrát - na naše náklady, vždy po předchozí telefonické domluvě se zákazníkem.

Pokud ze závažných důvodů není možné zboží doručit podle těchto pravidel, vždy kontaktujeme zákazníka telefonicky. Ten má potom právo nechat objednávku i zrušit. Vyhrazujeme si právo změnit způsob dopravy i po uzavření objednávky, cena dopravy zůstane stejná.


Zboží je doručováno na adresu uvedenou v objednávce, proto je třeba řádného vyplnění veškerých povinných údajů, včetně telefonu v objednávce. Objednané zboží je zasíláno dle volby přepravy. Dodávka zboží zákazníkovi se může protáhnout na 3-10 pracovních dní v případech, kdy zboží je na skladě u dodavatele, nebo dopravce protahuje dodací lhůty.


Ochrana osobních údajů

Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním.

Kupující souhlasí se zasíláním obchodních sdělení, tedy informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Ceny a platnost nabídky

Všechny ceny produktů a poskytovaných služeb jsou uvedeny včetně DPH. Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky. Součástí dodávky je řádný daňový doklad. Veškeré ceny, včetně cen akčních platí do jejich odvolání nebo do vyprodání zásob.
K ceně zboží bude prodávajícím připočítáno dopravné, které se zobrazuje kupujícímu během objednávky.

Provozovatel e-shopu si vyhrazuje právo na storno objednávky v jakémkoli jejím kroku, pokud zjistí neetické, nebo jakkoli nevhodné jednání zákazníka vůči provozovateli. Například nedodržení domluvy nestandartních podmínek, nebo klamání provozovatele.


Způsob platby:


Platba převodem na běžný účet – platba předem. Zákazníkovi bude na uvedený email zasláno číslo bankovního účtu pro platbu převodem. Jako variabilní symbol je nutné uvést číslo placené objednávky.

Platbana na odběrném místě v hotovostim / platba předem kartou v případě osobního odběru.

Platba kartou, nebo online rychlý online převod z banky do banky zajišťuje ThePay s.r.o.


Doručovací služba:

Ceny dopravců jsou vždy aktuálně nastaveny podle smluvených cen mezi dopravcem a dodavatelem. Dopravce si určí kupující během objednávky. Doprava zdarma je poskytována podle objemu nákupu, vždy aktuálně informujeme na webu.

Odstoupení od smlouvy

V případě uzavření kupní smlouvy pomocí internetu, má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží, a to bez udání důvodů. Odstoupení od smlouvy upravuje občanský zákoník § 1829 odst. 1, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.
Zboží musí být vráceno v původním nepoškozeném obalu, kompletní, bez jakýchkoli známek použití (schopno další distribuce), včetně příslušenství a všech poskytnutých dokladů a případných dárků obdržených s produktem.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá, nebo prokáže, že zboží dodavateli odeslal. Kupující bere na vědomí, že zásilky zasílány prodávajícímu na dobírku nebudou převzaty.

Kupující má dále právo odstoupit od kupní smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy mu bylo předáno či doručeno jiné zboží než si objednal.

Pravidla "Výprodeje"

Pouze výrobky s končícím (v aktuálním měsíci), nebo již skončeným datem expirace jsou označeny červeným štítkem "Výprodej", nebo jsou ve slevě. Informace o přesném datu expirace podáváme telefonicky na 777 807 124.

Výrobky v kategorii slevy - bez označení "Výprodej" jsou zlevněné z marketingových důvodů.


Reklamace

Kupující před potvrzením převzetí zboží od vybraného přepravce zkontroluje, zda zásilka nenese známky poškození způsobeného při přepravě. Pokud ano, zásilku nepřevezme. O případném poškození zboží během přepravy kupující informuje jak přepravce, tak prodávajícího.

Je-li nutné zboží reklamovat, zjištěné vady je třeba oznámit bezodkladně prodávajícímu telefonicky, nebo písemně na adresu uvedenou výše, společně se základními údaji: jaké zboží reklamujete, důvod reklamace, termín nákupu, číslo objednávky, číslo účtu pro případ vrácení peněz, kopie dokladu o koupi.


V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši k vyřízení reklamace.
V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.

Reklamované zboží (i odstoupení od smlouvy) vracejte pouze na adresu firmy PhDr. Zuzana Bláhová, Hostovlice 113, 28562.

Ochrana osobních údajů

Informace o ochraně osobních údajů spravovaných společností PhDr. Zuzana Bláhová jsou uvedeny výše.


Závěrečná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15. 01. 2020. Prodejce si vyhrazuje právo na změny těchto VOP.

V Hostovlicích 1. 11. 2021

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website. Use your own text.